စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ

welding machine

ဂဟေစက်

frequency converter

ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲ

power supply

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ

network switch

ကွန်ယက် switch ကို

network base station

ကွန်ယက်အခြေစိုက်စခန်း

case heat dissipation

ကိစ္စတွင်အပူလွန်ကျူး

Virtual money miner

Virtual Money Miner

Bitcoin Miner

Miner Bitcoin

Bitcoin Miner2

Miner Bitcoin